מס רכישה 2015

שיעורי מס רכישה, עדכניים לשנת 2015

רוכש דירת מגורים יחידה

יחיד תושב ישראל הרוכש  דירת מגורים, והדירה היא דירתו היחידה/ שמכר את דירתו הקודמת עד שנתיים לאחר הרכישה, ואם הדירה הנרכשת הינה דירה מקבלן, מכר את דירתו הקודמת עד 12 חודשים מהמועד בו היה אמור לקבל החזקה ואם היה עיכוב שלא בשליטתו 12 חודשים ממסירת החזקה בפועל/ שהדירה שרכש היא דירה חלופית כמשמעותה בסעיף 49ה(א)*:

1. על חלק השווי שעד 1,568,800 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
2. על חלק השווי העולה על 1,568,800  שקלים חדשים ועד 1,860,790 שקלים
חדשים – 3.5%;
3. על חלק השווי העולה על 1,860,790  שקלים חדשים  ועד 4,800,605 שקלים
חדשים – 5%.
4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים  ועד 16,002,015 שקלים
חדשים – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים– 10%.

כל רוכש אחר:

מועד חתימת הסכם הרכישה עד ליום 30.6.15:

1. על חלק השווי שעד 1,162,120 שקלים חדשים – 5%;

2. על חלק השווי העולה על 1,162,120 שקלים חדשים ועד 3,486,350 שקלים
חדשים – 6%;
3. על חלק השווי העולה על  3,486,350 שקלים חדשים  ועד 4,800,605 שקלים
חדשים – 7%.
4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים  ועד 16,002,015 שקלים
חדשים – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,002,015  שקלים חדשים– 10%.

 מועד חתימת הסכם הרכישה החל מיום 1.7.15:

1. על חלק השווי שעד 1,126,475 שקלים חדשים – 3.5%;
2. על חלק השווי העולה על 1,126,475 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים
חדשים – 5%;
3. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים
חדשים – 8%.
4. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים– 10%.

ניכר כי לרוכש דירת מגורים שיש בעלותו דירה נוספת אשר אין בכוונתו למכור אותה, עדיף על פי המצב החוקי הקיים להמתין למחצית השניה של 2015 בכדי לחסוך במס רכישה. יחד עם זאת, מגמת החקיקה בשנים האחרונות היא להחמיר עם מרובי הדירות בל הקשור למיסוי מקרקעין, ויש לקחת בחבשבון כי סביר שבסמוך למועד, יוארף תוקף מדרגות מס הרכישה החלות כיום לגבי מרובי דירות.

לעניין סעיפי מס רכישה אלו:

(א) "דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש;

(ב) "תושב ישראל" – לרבות מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כמשמעותם בסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה;

(ג) יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי – כרוכש אחד;

(ד) שווי הזכות הנמכרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה יהיה שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים; לעניין זה, "קבוצת רכישה" – כמשמעותה בפסקה (2) בהגדרה "דירת מגורים" שבסעיף קטן (ג)

*דירה חלופית משמעה כי למוכר היו 2 דירות מגורים, והוא מכר את שתיהן על מנת לקנות דירה אחת במקומן, תנאי הזכאות הרלוונטיים לעניין זה מפורטים להלן:

(א)   במועד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלותו, דירת מגורים נוספת אחת בלבד (בסעיף זה – הדירה הנוספת);

(ב)   המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס, בתוך 12 חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה;

(ג)   סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנוספת, יחד, לא עלה על 1,986,000 שקלים חדשים;

(ד)   המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת (זאת הסיטואציה המתוארת לעיל) או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה, דירת מגורים אחרת  בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי הדירות הנמכרות.

הקלות במס רכישה לעולה

‏רוכש ‏המוגדר ‏כ"עולה" זכאי להקלה ‏במס ‏הרכישה ‏בעת ‏רכישת ‏דירת ‏מגורים ‏ו/או ‏בית ‏עסק ‏זאת ‏במשך‏ תקופה ‏המתחילה ‏בשנה ‏שלפני ‏עליתו ‏לישראל ‏ומסתיימת ‏לאחר ‏7 השנים ‏שלאחר ‏עלייתו‏ לישראל.שיעורי מס רכישה לעולה:1. על חלק השווי שעד 1,700,220 שקלים חדשים – 0.5%.

2. על חלק השווי העולה על 1,770,220  שקלים חדשים – 5%;

לעניין זה, "עולה" – מי שנכנס לישראל אחרי יום ד' באדר התשכ"ג (28 בפברואר 1963) ובידו אחת מאלה:

(א)   אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות, התש"י-1950 (להלן – חוק השבות);

(ב)   תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות;

(ג)    אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכח) לפי תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974;

SHARE